PREZANTIMI

Kjo politikë shpjegon se si kompania për tregti dhe shërbime Sport Vision DOOEL Shkup (në vijim: Sport Vision) mund të përdorë të dhënat tuaja personale për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë.


ÇFARË ËSHTË MARKETINGU I DREJTPËRDREJTË?

Marketingu i drejtpërdrejtë është reklama që u drejtohet individëve të caktuar, në krahasim me reklamat në postera, gazeta, radio ose televizion, të cilat i referohen një grupi individësh që do t'i lexojnë ose do t'i dëgjojnë ato.


ÇFARË ËSHTË MARKETINGU I DREJTPËRDREJTË?

Sport Vision përdor marketingun e drejtpërdrejtë përmes email-it (duke përdorur platformën e NB Soft), SMS dhe Viber. Ne nuk kryejmë marketing të drejtpërdrejtë në telefon ose me postë.

Sport Vision operon një politikë të zgjedhjes sipas së cilës kushdo që dëshiron të marrë marketing të drejtpërdrejtë nga ne mund të regjistrohet në faqen tonë të internetit ose të japë pëlqimin me shkrim ose me të folur për punonjësit e dyqaneve Sport Vision dhe Sport Reality. Sport Vision nuk "mbështetet" në interesin legjitim për të dërguar marketing të drejtpërdrejtë tek klientët e saj.


ÇFARË MARKETINGU TË DREJTPËRDREJTË DËRGOJMË NE

Marketingu i drejtpërdrejtë që Sport Vision mund t'ju dërgojë përfshin një përmbledhje mujore që përmban informacione rreth produkteve dhe shërbimeve të reja, oferta speciale, promovime dhe ngjarje të ndryshme.
Sport Vision mund t'ju dërgojë informacione për produkte dhe shërbime të reja, oferta speciale, promovime dhe ngjarje në formën e e-mail, SMS dhe mesazheve në Viber.


SI TA MERRNI KËTË INFORMACION

Kushdo që dëshiron të marrë këtë informacion do të duhet të zgjedhë dhe të pranojë, qe ne ti dërgojmë atyre marketing të drejtpërdrejtë.
Çdokush mund të regjistrohet në një nga mënyrat e mëposhtme:

 • Duke plotësuar tabelën e regjistrimit "Regjistrohu" në faqen tonë të internetit dhe duke zgjedhur mundësinë "Pranoj të marr njoftime për ofertat dhe promocionet e produkteve përmes e-mail, SMS dhe Viber." Pas marrjes së kërkesës suaj, Sport Vision do t'ju dërgojë një mesazh me email i cili ju kërkon të konfirmoni detajet e regjistrimit duke klikuar në linkun e dhënë në email-in e dërguar (opt-in e dyfishtë).
 • Duke plotësuar tabelën për të marrë një buletin elektronik (Newsletter). Pas marrjes së kërkesës tuaj, Sport Vision do t'ju dërgojë një mesazh email në të cilin do t'ju kërkohet të konfirmoni të dhënat tuaja të regjistrimit duke klikuar në linkun e dhënë në email-in e dërguar (opt-ins).

Për njoftimet elektronike, adresa juaj e email-it, adresa IP dhe data e regjistrimit regjistrohen në bazën tonë të të dhënave.
Për të marrë njoftime me e-mail, SMS dhe Viber, do të duhet të regjistrohet emri, adresa e email-it, numri i celularit dhe adresa IP, së bashku me datën e regjistrimit dhe përmes kanalit me të cilin jeni regjistruar.

Në përputhje me dispozitat e Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Sport Vision mund të provojë në çdo kohë se ka marrë miratimin dhe pëlqimin nga ana juaj dhe mban shënime se kush ka dhënë miratimin, kur, si dhe për çfarë e ka dhënë këtë miratim.


SI TË NDALONI MARRJEN E KËTIJ INFORMACIONI

Ju mund të tërhiqni pëlqimin tuaj dhe të kundërshtoni në çdo kohë përpunimin e të dhënave tuaja personale për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë. Sport Vision ofron mundësinë e "përjashtimit" nga njoftimet elektronike (Newsletter) në çdo kohë përmes linkut të çregjistrimit të disponueshëm në email-et që merrni nga ne, çregjistrimi nga SMS-të dhe njoftimet në Viber mund të bëhen përmes profilit tuaj të regjistruar. Në faqen tonë të internetit ose duke kërkuar fshirjen e të dhënave personale në linkun e mëposhtëm. Sport Vision mbledh të dhëna për individët që kanë hequr dorë nga shërbimi i marketingut të drejtpërdrejtë. Duke tërhequr miratimin dhe pëlqimin tuaj, Sport Vision do t'i fshijë të gjitha të dhënat tuaja brenda 30 ditëve nga mbledhja e të dhënave personale të përdorura për marketing të drejtpërdrejtë.

Detajet e profilit tuaj do të fshihen plotësisht* nga baza jonë e të dhënave dhe kjo gjë do të bëhet sa më shpejt të jetë e mundur por kurrë më vonë se 30 ditë pune pasi të kemi marrë kërkesën tuaj.

* Ju lutemi vini re: ne nuk mund t'i fshijmë të dhënat tuaja të porosive, pasi jemi të detyruar ligjërisht ta mbajmë këtë informacion për inspektim nga institucionet kompetente për një periudhë të parashikuar me ligj.


SI TRAJTON SPORT VISION TË DHËNAT TUAJA

Sport Vision trajton të dhënat personale në mënyrë transparente:

 • Emri dhe detajet e kompanisë përfshihen kur njoftimet e marketingut dërgohen me email, SMS dhe Viber;
 • Përdoruesit e faqes së internetit pajisen me një politikë të qartë dhe lehtësisht të kuptueshme të privatësisë dhe janë të informuar për të drejtat e tyre si subjekt i të dhënave personale.
 • Sport Vision garanton sigurinë dhe saktësinë e mbledhjes së të dhënave personale për marketing të drejtpërdrejtë:
 • Të dhënat personale përdoren vetëm për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë;
 • Besueshmëria e mbledhjes së të dhënave personale për marketing të drejtpërdrejtë vlerësohet duke marrë dhe kontrolluar mostra të rastësishme;
 • Të gjitha të dhënat personale të parëndësishme ose të tepërta fshihen;
 • Punonjësit që janë të autorizuar të përpunojnë të dhënat personale për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë janë trajnuar për të respektuar dhe zbatuar kërkesat e Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale
 • Sport Vision ka miratuar një procedurë për trajtimin e të dhënave personale dhe ankesave/kundërshtimeve të pasakta dhe të vjetruara.


SHKËMBIMI I TË DHËNAVE

Sport Vision nuk shet, shkëmben ose ndan të dhëna personale dhe informacione për klientët e tij me palët e treta për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë, përveç se me përpunuesit kur është e nevojshme për të ofruar shërbime të Sport Vision për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë. Sport Vision ka lidhur kontrata me të gjithë përpunuesit në përputhje me dispozitat e Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe në përputhje me këtë politikë të marketingut të drejtpërdrejtë.

Më shumë informacion mund të gjeni në Politikën e Privatësisë së Sport Vision.


POLITIKA E PRIVATËSISË SË SPORT VISION

Përveç kësaj politike të marketingut të drejtpërdrejtë, Sport Vision ka miratuar dhe publikuar një politikë të veçantë privatësie, e cila përcakton informacione të detajuara se si ne mbrojmë privatësinë tuaj dhe i mbajmë të sigurta të dhënat tuaja personale.


TË DREJTAT E SUBJEKTEVE TË TË DHËNAVE PERSONALE

a) E drejta për konfirmim

Si subjekt i të dhënave personale (përdorues i shërbimit të marketingut të drejtpërdrejtë) ju keni të drejtë të merrni konfirmim nga Sport Vision nëse ne po përpunojmë të dhënat tuaja personale.

b) E drejta e aksesit

Në çdo kohë, ju keni të drejtë të merrni informacion nga Sport Vision për të dhënat tuaja personale, si dhe një kopje të këtyre të dhënave, pa pagesë. Ligji për Mbrojtjen e të Dhënave Personale ju garanton akses në informacionin e mëposhtëm:

 • qëllimi i përpunimit;
 • kategoritë e të dhënave personale;
 • përdoruesit ose kategoritë e përdoruesve të cilëve u janë zbuluar ose do t'u zbulohen të dhënat personale;
 • nëse është e mundur, kohën e ruajtjes së të dhënave personale ose nëse kjo nuk është e mundur, kriteret e përdorura për të përcaktuar kohën e ruajtjes;
 • të drejtën për të kërkuar korrigjimin ose fshirjen e të dhënave personale ose kufizimin e përpunimit të të dhënave personale;
 • të drejtën për të paraqitur kërkesë në Agjencinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale;
 • kur të dhënat personale nuk mblidhen nga ju, të gjitha informacionet e disponueshme në lidhje me burimin e të dhënave personale;
 • të drejtën e vendimmarrjes së automatizuar, duke përfshirë profilizimin, dhe në ato raste, informacionin përkatës në lidhje me logjikën e përfshirë, si dhe kuptimin dhe pasojat e synuara të një përpunimi të tillë për ju.

Përveç kësaj, ju keni të drejtë të merrni informacion nëse të dhënat personale janë transferuar në një palë të tretë, si dhe për masat mbrojtëse të përshtatshme në lidhje me transferimin.

c) E drejta për korrigjim
Ju keni të drejtë të merrni korrigjimin e të dhënave tuaja personale të pasakta në ato çaste që dëshironi, pa pasur vonesa. Duke marrë parasysh qëllimet e përpunimit, ju keni të drejtë të plotësoni të dhëna personale jo të plota. Kërkesën për korrigjim të të dhënave personale mund ta gjeni në Politikën e Privatësisë ose në linkun e vendosur.

ç) E drejta për fshirjen e të dhënave tuaj

Ju keni të drejtë të kërkoni fshirjen e të dhënave tuaja personale në ato çaste që dëshironi, pa pasur asnjë vonesë. Ne jemi të detyruar të veprojmë sipas një kërkese të tillë nëse plotësohet një nga kushtet e mëposhtme:

 • Ju keni tërhequr miratimin dhe pëlqimin mbi të cilin bazohet përpunimi i të dhënave dhe nuk ka asnjë bazë tjetër ligjore për përpunimin e tyre;
 • Ju keni kundërshtuar përpunimin e të dhënave;
 • Përpunimi i të dhënave personale është i paligjshëm;


d) E drejta për kufizime në përpunimin e të dhënave

Ju keni të drejtë të kufizoni përpunimin e të dhënave tuaja personale, nëse plotësohet një nga kushtet e mëposhtme:

 • ju kundërshtoni saktësinë e të dhënave personale, për një periudhë që do të na lejojë të kontrollojmë saktësinë e tyre;
 • përpunimi është i paligjshëm, por ju kundërshtoni fshirjen e të dhënave personale dhe në vend të kësaj kërkoni kufizimin e përpunimit të tyre;
 • Ju kundërshtoni përpunimin, në pritje të verifikimit që interesat tona legjitime mbizotërojnë mbi interesat tuaja.


dh) E drejta për transportueshmëri të të dhënave

Të dhënat personale që ne përpunojmë me mjete të automatizuara, bazuar në pëlqimin tuaj, ju keni të drejtë t'i merrni në një format të strukturuar, të përdorur zakonisht dhe të lexueshëm nga sisteme kompjuterike ose të kërkoni që ne t'i transferojmë këto të dhëna te një kontrollues tjetër pa pasur pengesë nga Sport Vision të cilit i janë dhënë të dhënat personale, me kusht që të jenë teknikisht të zbatueshme.

е) E drejta për të kundërshtuar

Ju keni të drejtë të paraqisni një kundërshtim ndaj Sport Vision, kundër përpunimit të të dhënave tuaja personale për qëllime marketingu të drejtpërdrejtë
Në rast kundërshtimi, ne nuk do të përpunojmë më të dhënat tuaja personale për këtë qëllim.

ë) E drejta për të tërhequr miratimin dhe pëlqimin për mbrojtjen e të dhënave

Ju keni të drejtë të tërhiqni miratimin dhe pëlqimin tuaj për përpunimin e të dhënave tuaja personale në çdo kohë.
Nëse dëshironi të ushtroni ndonjë nga të drejtat tuaja, mund të na kontaktoni në çdo kohë në:
Telefoni: (+389) 2 3090 082
Adresa e-mail: svzlp@sportvision.mk
Përgjegjësit e Mbrojtjes së të Dhënave Personale do të veprojnë pa vonesë, sipas kërkesës.


E DREJTA PËR TË DORËZUAR KËRKESË NË AGJENCINË PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE

Nëse besoni se ne nuk i përpunojmë të dhënat personale në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, mund të kontaktoni:
Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale
Blvd. “Goce Dellçev” nr. 18 Shkup
https://www.dzlp.mk/
info@privacy.mk


MODIFIKIMI I POLITIKËS SË MARKETINGUT TË DREJTPËRDREJTË

Sport Vision ka lirinë e veprimit për të përditësuar këtë politikë në çdo kohë. Kur ne ta bëjmë këtë, do të rishikojmë datën e përditësuar në fund të kësaj politike. Ne inkurajojmë përdoruesit të kontrollojnë këtë faqe për të qëndruar të informuar për çdo ndryshim dhe se si ne mbrojmë informacionin personal që mbledhim.

KONTAKTI

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me politikën tonë të marketingut të drejtpërdrejtë, ju lutemi të përdorni formularin e kontaktit në faqen tonë të internetit ose na dërgoni një e-mail në svzlp@sportvision.mk ose na shkruani në Sport Vision DOOEL Shkup ul. “Pero Nakov” nr. 122A, 1047 Shkup, Gazi Babë, Republika e Maqedonisë së Veriut.